ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE WINKEL

Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar op deze pagina wordt verwezen) worden de voorwaarden uitgelegd waaronder wij de goederen of producten (Producten) en diensten (Diensten) die in onze online winkel worden vermeld, aan u leveren. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u Producten of Diensten bestelt. U dient te begrijpen dat u door het bestellen van een van onze Producten of Diensten ermee instemt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

U dient een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

1 Informatie over ons

Wij, MVP Grzegorz Wolsztyniak, een vennootschap geregistreerd in Polen onder het REGON-nummer 300697180 en met onze maatschappelijke zetel te Zajęcza 54 Road, 63-200 Jarocin. Ons BTW-nummer is 617-209-48-81. Wij exploiteren de website https://www.fourtankmen.com (onze site).MVP

2 Hoe het contract tussen u en ons tot stand komt

2.1 Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u van ons online een bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Dit betekent echter niet dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een Product of Dienst te kopen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding door ons. Het contract tussen ons (Contract) komt pas tot stand wanneer u de Producten en/of Diensten (zoals van toepassing) ontvangt.

2.2 In het geval van Producten heeft het Contract alleen betrekking op de Producten die u ontvangt. Een contract voor andere Producten die mogelijk deel uitmaakten van uw bestelling, komt tot stand wanneer u deze andere Producten ontvangt.

2.3 In het geval van Diensten, zullen deze worden beheerst door de relevante bepalingen en voorwaarden van toepassing zijn op de specifieke dienst, die beschikbaar zullen zijn op de site waarop uw dienst betrekking heeft - gelieve deze bepalingen en voorwaarden te controleren alvorens verder te gaan met uw bestelling.

3 Uw status

3.1 Door een bestelling te plaatsen via onze site, garandeert u dat:

3.1.1 u bent wettelijk in staat om bindende overeenkomsten aan te gaan;

3.1.2 u ten minste 16 jaar oud bent; en

3.1.3 dat u niet woonachtig bent in een land waar het doen van een betaling aan onze site, in overeenstemming met deze voorwaarden en condities in strijd zou zijn met de wetten in dat land.

4 Levering van producten

In het geval van Producten wordt uw bestelling (voor zover van toepassing) binnen een redelijke termijn na de bij de bestelling aangegeven datum uitgevoerd/gereedgemaakt voor ontvangst (gewoonlijk maximaal 14 werkdagen), tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Wij geven u een trackingnummer (indien van toepassing) en houden u per e-mail op de hoogte van de actuele status van uw pakket.

5 Garantie

Wij garanderen u dat elk product dat u via onze site van ons koopt, bij levering in overeenstemming is met de beschrijving, van voldoende kwaliteit is en redelijkerwijs geschikt is voor alle doeleinden waarvoor producten van die soort gewoonlijk worden geleverd. Alle andere garanties, voorwaarden of bepalingen met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel, verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit of toestand, hetzij geïmpliceerd door de wet of het gewoonterecht, zijn uitgesloten voor zover toegestaan door de wet.

6 Annuleringsrechten

6.1 In het geval van Producten hebt u, als u een contract aangaat als consument, het wettelijke recht om uw bestelling van het Product om welke reden dan ook te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen, behalve in het geval van bepaalde producten die in paragraaf 6.2 worden genoemd. U krijgt de volledige prijs die u voor de Producten hebt betaald (exclusief verzendkosten) terugbetaald. Uw wettelijke recht om een contract met betrekking tot de aankoop van een Product te annuleren gaat in op de datum waarop u het Product ontvangt (op het moment dat het contract tussen ons tot stand komt). Indien de Producten aan u zijn geleverd, kunt u te allen tijde binnen 7 werkdagen annuleren, ingaande op de dag nadat u de Producten hebt ontvangen. In het geval dat u een Product heeft ontvangen dat beschadigd is bij aflevering, dan verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Als een Product beschadigd aan ons wordt geretourneerd en u hebt ons niet geïnformeerd dat het Product beschadigd was toen u het ontving, dan kunnen wij uw recht op annulering of restitutie weigeren.

6.2 U hebt niet het recht om een Contract te annuleren voor de levering van op maat gemaakte of gepersonaliseerde producten, kranten, tijdschriften of magazines, bederfelijke waren, of software, DVD's of CD's waarvan het veiligheidszegel geopend of geopend werd.

6.3 In het geval van Diensten, variëren uw annuleringsrechten afhankelijk van de dienst die wij u verlenen. Er kunnen annuleringskosten van toepassing zijn. Raadpleeg de specifieke voorwaarden die betrekking hebben op de Dienst die u ontvangt in overeenstemming met paragraaf 2.3.

6.4 In het geval van Producten dient u ons schriftelijk op de hoogte te stellen om een Contract te annuleren. Indien de Producten aan u zijn afgeleverd, dient u de Producten aan ons te retourneren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, en op uw eigen kosten. U bent wettelijk verplicht om redelijkerwijs zorg te dragen voor de Producten zolang zij in uw bezit zijn

6.5 Voor meer informatie kunt u terecht op onze Retourbeleid.

 

7 Overdracht van rechten en verplichtingen

7.1 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dat zal geen invloed hebben op uw rechten of onze verplichtingen onder uw Contract met ons.

7.2 U kunt uw rechten en verplichtingen op grond van uw contract met ons alleen overdragen als wij daarmee schriftelijk instemmen.

8 Prijs

8.1 De prijs van de Producten, Diensten en onze leveringskosten zijn zoals van tijd tot tijd op onze site vermeld, behalve in geval van een kennelijke vergissing.

8.2 De prijzen van Producten en Diensten zijn inclusief BTW, indien van toepassing. Indien het BTW-tarief echter wijzigt tussen de datum van uw bestelling en de datum van levering, zullen wij de BTW die u betaalt aanpassen, tenzij u de Producten of Diensten al volledig betaald hebt voordat de BTW-wijziging van kracht wordt.

8.3 De prijzen van Producten en Diensten en de leveringskosten kunnen te allen tijde worden gewijzigd, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen van Producten en/of Diensten die u vervolgens binnen een redelijke termijn na een dergelijke bestelling uitvoert/ontvangt.

9 Restituties

9.1 Indien een bestelling wordt geannuleerd in overeenstemming met paragraaf 6 hierboven, dan zullen wij de verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk na de annulering en in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering terugbetalen.

9.2 Als wij u moeten terugbetalen, zal dit gebeuren via de krediet- of debetkaart die gebruikt werd om de oorspronkelijke transactie uit te voeren.

10 Hoe wij uw informatie gebruiken

Lees het privacybeleid https://www.fourtankmen.com/privacy-policy voor details over hoe wij uw informatie zullen gebruiken. Door in te stemmen met deze voorwaarden en deze te aanvaarden, stemt u in met de voorwaarden van ons Privacybeleid en aanvaardt u deze.

11 Onze aansprakelijkheid jegens een onderneming

11.1 Deze paragraaf 11 is van toepassing als u betalingen doet in het kader van een zakelijke activiteit. Het is niet van toepassing wanneer u een consument bent.

11.2 Onder voorbehoud van paragraaf 11.4 zijn wij, indien wij deze algemene voorwaarden niet naleven, uitsluitend aansprakelijk jegens u voor de aankoopprijs van de producten en/of diensten en, onder voorbehoud van paragraaf 11.2, eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van ons verzuim (ongeacht of deze voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke plichten of anderszins).

11.3 Behoudens paragraaf 11.4 zijn wij niet aansprakelijk voor verliezen die het gevolg zijn van onze tekortkoming in de nakoming van deze voorwaarden en die onder de volgende categorieën vallen, zelfs indien dergelijke verliezen een voorzienbaar gevolg waren van onze tekortkoming op de datum dat het contract dat door deze voorwaarden en bepalingen wordt gevormd, tussen ons tot stand is gekomen:

(a) verlies van inkomsten of inkomsten;

(b) verlies van zaken;

(c) winstderving;

(d) verlies van verwachte besparingen;

(e) verlies van gegevens, of

(f) verspilling van management- of kantoortijd.

11.4 Wij sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze uit of beperken deze niet voor:

 

(a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

(b) fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken;

(c) elke andere aangelegenheid waarvoor aansprakelijkheid niet bij wet kan worden uitgesloten of beperkt.

Deze paragraaf 11 is niet van toepassing indien u een overeenkomst sluit als consument. Als u een overeenkomst sluit als consument, zie paragraaf 12.

12 Onze aansprakelijkheid jegens een consument

12.1 Als wij ons niet aan deze algemene voorwaarden houden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van de algemene voorwaarden of van onze nalatigheid. Verlies of schade is voorzienbaar als het een voor de hand liggend gevolg was van onze schending of als het anderszins door u en ons werd overwogen op het moment dat wij het betreffende contract afsloten.

12.2 Wij leveren de Producten en Diensten uitsluitend voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in het product niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke kansen.

12.3 Wij sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele wijze uit of beperken deze niet voor:

(a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

(b) fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken;

 

(c) elke andere aangelegenheid waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of trachten uit te sluiten.

Deze paragraaf 12 is niet van toepassing als u een contract sluit als bedrijf. Indien u een contract sluit in het kader van een commerciële activiteit, zie punt 13.

13 Ons recht om deze voorwaarden te wijzigen

13.1 Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien en te wijzigen.

13.2 U bent onderworpen aan het beleid en de algemene voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u Producten en/of Diensten bij ons bestelt, tenzij een wijziging in dat beleid of deze algemene voorwaarden wettelijk of van overheidswege vereist is (in welk geval de wijziging van toepassing is op bestellingen die eerder door u zijn geplaatst).

14 Ons contract met u als u een bedrijf bent

14.1 Deze voorwaarden en elk document waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen ons en vervangen alle eerdere discussies, correspondentie, onderhandelingen, eerdere regelingen, afspraken of overeenkomsten tussen ons met betrekking tot het onderwerp daarvan.

14.2 Wij erkennen beiden dat, bij het aangaan van een Contract, geen van ons beiden vertrouwt op, of enig rechtsmiddel zal hebben met betrekking tot, enige vertegenwoordiging of garantie (ongeacht of deze onschuldig of nalatig is gedaan) die niet is opgenomen in deze voorwaarden of de documenten waarnaar daarin wordt verwezen.

14.3 Ieder van ons stemt ermee in dat onze enige aansprakelijkheid met betrekking tot de verklaringen en garanties die in deze overeenkomst zijn opgenomen (ongeacht of deze onschuldig of uit onachtzaamheid zijn gedaan), contractbreuk zal zijn.

14.4 Niets in deze paragraaf beperkt of sluit aansprakelijkheid voor fraude uit.

 

Als u een overeenkomst sluit als consument, is deze paragraaf 14 niet van toepassing. Als u een overeenkomst sluit als consument, zie paragraaf 15.

15 Ons contract met u als u een consument bent

Indien u een overeenkomst sluit als consument, zijn wij voornemens ons te beroepen op deze algemene voorwaarden en alle documenten waarnaar daarin uitdrukkelijk wordt verwezen met betrekking tot het onderwerp van enige Overeenkomst. Hoewel wij de verantwoordelijkheid aanvaarden voor verklaringen en voorstellingen die door onze naar behoren gemachtigde agenten worden afgelegd, dient u ervoor te zorgen dat eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden schriftelijk worden bevestigd.

Als u een contract sluit in het kader van een beroepsactiviteit, is deze paragraaf 15 niet van toepassing. Indien u een contract sluit in het kader van een zakelijke overeenkomst, zie paragraaf 14. 6

15 Ons contract met u als u een consument bent

De toepasselijke wetgeving schrijft voor dat sommige informatie of mededelingen die wij u sturen schriftelijk dienen te geschieden. Wanneer u onze site gebruikt, aanvaardt u dat de communicatie door ons aan u elektronisch zal zijn. Wij nemen per e-mail contact met u op of verstrekken u informatie door mededelingen op onze site te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met deze elektronische wijze van communicatie en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te geschieden. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

16 Schriftelijke mededelingen

De toepasselijke wetgeving schrijft voor dat sommige informatie of mededelingen die wij u sturen schriftelijk dienen te geschieden. Wanneer u onze site gebruikt, aanvaardt u dat de communicatie door ons aan u elektronisch zal zijn. Wij nemen per e-mail contact met u op of verstrekken u informatie door mededelingen op onze site te plaatsen. Voor contractuele doeleinden stemt u in met deze elektronische wijze van communicatie en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te geschieden. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

17 Mededelingen

17.1 Elke kennisgeving die door u of door ons in verband met deze algemene voorwaarden moet worden verzonden, kan per brief of per e-mail worden verzonden. Kennisgevingen aan ons moeten naar een van de volgende adressen worden gezonden:

17.1.1 Post: Militaire Voertuigen Polen Grzegorz Wolsztyniak, 63-200 Jarocin, Zajęcza 54 Straat

17.1.2 E-mail: info@fourtankmen.com

 

17.2 Wij sturen kennisgevingen aan u per e-mail naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven toen u zich aanmeldde op onze site.

17.3. Elk van ons kan het adres voor kennisgevingen wijzigen door de ander schriftelijk het nieuwe adres mee te delen, maar het vorige adres blijft geldig gedurende 7 dagen na de kennisgeving van de wijziging.

17.4 Indien verzonden naar het juiste adres, zal een kennisgeving als ontvangen worden beschouwd 3 werkdagen na verzending indien het een brief betreft of 24 uur indien verzonden per e-mail, zelfs indien deze niet daadwerkelijk is ontvangen.

18 Rechten van derden

Een persoon die geen partij is bij deze voorwaarden of een Contract zal geen rechten hebben onder of in verband met deze voorwaarden.

19 Ontheffing

Het niet uitoefenen of niet afdwingen door een van de partijen van enig recht dat deze voorwaarden aan die partij verlenen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of zal de uitoefening of afdwinging daarvan op enig moment of momenten daarna niet in de weg staan. Geen verklaring van afstand door ons van een van deze voorwaarden zal van kracht zijn, tenzij het uitdrukkelijk wordt vermeld als een verklaring van afstand en schriftelijk aan u wordt meegedeeld in overeenstemming met paragraaf 16 hierboven.

20 Scheidbaarheid

Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit beslist dat een bepaling van deze voorwaarden of een bepaling van een Contract in enige mate ongeldig, onwettig of onafdwingbaar is, zal de bepaling, uitsluitend in die mate, worden gescheiden van de overige bepalingen, die geldig zullen blijven voor zover de wet dit toestaat.

21 Overmacht

Wij behouden ons het recht voor om de datum van levering uit te stellen of een Contract te annuleren wegens alle omstandigheden die buiten onze redelijke controle vallen, met inbegrip van maar niet beperkt tot staking, lock-out, ordeverstoring, brand, explosie, ongeval of onderbreking van of invloed op ons bedrijf of onze werkzaamheden en die de levering van de Goederen of de uitvoering van de Diensten verhindert of belemmert.

22 Recht en bevoegdheid

Deze voorwaarden en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze voorwaarden of hun onderwerp of vorming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) zullen worden beheerst door de wetgeving van de Republiek Polen. Geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of hun totstandkoming (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) vallen onder de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de Republiek Polen.

nl_NLNederlands