Retourbeleid

HOOFDSTUK 1. KLACHTENPROCEDURE

 1. De Klant dient klachten betreffende gebrekkige Goederen schriftelijk in bij de Verkoper, op het volgende adres: MVP Grzegorz Wolsztyniak, 63-200 Jarocin, Zajęcza 54 Street of per e-mail: info@fourtankmen.com. De Verkoper kan ook op de hoogte worden gebracht van het versturen van de klacht per e-mail: info@fourtankmen.com.
 2. Indien een pakket met Goederen gecompromitteerd, beschadigd of ondeugdelijk blijkt te zijn, dient de Klant onmiddellijk (binnen maximaal 7 dagen vanaf de dag van ontvangst van het pakket) een klacht in te dienen bij de Verkoper. Een dergelijke actie zal het mogelijk maken schadevergoeding te eisen van de vervoerder.
 3. Een klacht dient een gedetailleerde beschrijving van de gebreken van de Goederen en de vraag van de Klant te bevatten. Het kan fotografische documentatie bevatten.
 4. De Verkoper verbindt zich ertoe de klacht binnen de 30 dagen te behandelen. Indien de Verkoper niet binnen 14 dagen aan de klacht tegemoet komt, wordt de klacht als gegrond beschouwd.
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zal de Verkoper passende maatregelen nemen.
 6. In rechtsverhoudingen met consumenten kan gebruik worden gemaakt van buitengerechtelijke manieren om klachten te behandelen en schadevergoeding te eisen, waaronder:

1) de mogelijkheid om geschillen langs elektronische weg te beslechten via het ODR-platform (online geschillenbeslechting), dat beschikbaar is op https://ec.europa.eu/consumers/odr/;

2) de mogelijkheid een minnelijke schikking te treffen voor een openbare rechtbank of een scheidsgerecht;

3) de mogelijkheid van een bemiddeling met deelneming van een onafhankelijke bemiddelaar.

HOOFDSTUK 2. HERROEPING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Terugtrekking van het Contract door de Verkoper of de Klant kan gebeuren in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek (Dz.U.2016.380 ze zm.).
 2. De consument heeft het recht om de overeenkomst binnen 7 dagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen te herroepen
 3. Informatie over herroeping van de overeenkomst door een consument is beschikbaar op de winkelwebsite.
 4. Een consument heeft niet het recht om de overeenkomst te herroepen in het geval van bepaalde overeenkomsten, d.w.z:

  1) dienstenovereenkomsten, indien de Verkoper de dienst volledig heeft verleend met uitdrukkelijke instemming van de Consument, die vóór de aanvang van de dienst ervan in kennis is gesteld dat hij na de uitvoering ervan door de Verkoper het recht zal verliezen om zich uit de Overeenkomst terug te trekken;

  2) waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van de volatiliteit van de financiële markten waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich vóór het einde van de herroepingstermijn kan manifesteren;

  3) waarbij de Goederen niet geprefabriceerd zijn, vervaardigd zijn volgens de specificatie van de Consument of voorzien in de geïndividualiseerde behoeften van de Consument;

  4) waarbij de Goederen worden geleverd in een verzegelde verpakking die na opening niet kan worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, indien de verpakking na ontvangst werd geopend;

  5) waarbij de Goederen van zodanige aard zijn dat zij na ontvangst onherroepelijk met andere zaken zijn verbonden;

  6) waarbij de Goederen bestaan uit audio- of video-opnamen of computerprogramma's die in een verzegelde verpakking zijn geleverd, indien de verpakking na ontvangst werd geopend;

 5. De Verkoper zal alle betalingen van de Consument onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf het moment dat de Consument de Goederen heeft teruggezonden en de overeenkomst heeft herroepen, terugbetalen, inclusief verzendkosten. De Verkoper retourneert betalingen met hetzelfde betaalmiddel dat door de Consument werd gebruikt, tenzij de Consument uitdrukkelijk instemt met een andere wijze van retournering, zonder dat hieraan kosten zijn verbonden.
 6. Indien de Consument een andere verzendmethode heeft gekozen dan de door de Verkoper aangeboden goedkoopste normale verzendmethode, is de Verkoper niet gehouden tot vergoeding van de extra kosten van de Consument.
 7. De Consument is verplicht de Goederen terug te zenden met alle toebehoren, inclusief verpakking, indien deze een belangrijk deel van de Goederen uitmaakt. De Verkoper kan de terugbetaling uitstellen tot de ontvangst van de Goederen of een bewijs van verzending, naargelang welk tijdstip eerst valt.
 8. De consument draagt enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen, tenzij de verkoper ermee heeft ingestemd deze kosten te dragen of heeft nagelaten de consument te informeren over de noodzaak van het dragen van deze kosten.
 9. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van gebruik van de Goederen op een andere wijze dan noodzakelijk om het karakter, de eigenschappen en de functionaliteit van de Goederen vast te stellen.
 10. In geval van een geldige terugtrekking uit het contract, wordt het contract als nietig beschouwd.
 11.  

INFORMATIE OVER HET RECHT TOT TERUGTREKKING VAN EEN OVEREENKOMST - van toepassing op consumenten

 1. U kunt het contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen opzeggen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de goederen in uw bezit zijn gekomen of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

  Om het recht op herroeping uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. een brief per post of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. Hier geven wij u onze contactgegevens:

  MVP Grzegorz Wolsztyniak

  63-200 Jarocin

  Zajecza 54 Straat

  info@fourtankmen.com

  0048 729-535-643

  U kunt gebruik maken van het intrekkingsformulier, maar het is niet verplicht.

  Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u ons binnen de herroepingstermijn op de hoogte brengt van de uitoefening van uw recht om de overeenkomst te herroepen.

  Gevolgen van terugtrekking uit de overeenkomst: als u de overeenkomst terugtrekt, betalen wij u al uw betalingen terug, inclusief verzendkosten (exclusief extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste normale methode die wij aanbieden), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij u ervan op de hoogte hebben gesteld dat u hebt besloten gebruik te maken van uw recht om de overeenkomst terug te trekken.

  Wij zullen de betalingen retourneren met dezelfde betaalmethode die u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een andere oplossing; in elk geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan deze retournering. Wij kunnen het retourneren van de betaling uitstellen tot ontvangst van de goederen of een bewijs van verzending, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

  Stuur de goederen onverwijld, en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat u ons over de herroeping heeft geïnformeerd, terug. De termijn is voldaan als u de goederen binnen 14 dagen verzendt.

  U zult de directe kosten voor het terugzenden van de goederen moeten dragen. Houdt u er rekening mee dat u aansprakelijk bent voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van gebruik op een andere manier dan nodig is om de aard, de kenmerken en de functionaliteit ervan vast te stellen.

  Uw persoonsgegevens zullen door de Verkoper worden verwerkt in verband met de uitoefening door u van het recht om de overeenkomst te herroepen en het voldoen aan daarmee verband houdende eisen, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. U hebt het recht om van de gegevensbeheerder toegang tot uw gegevens, correctie, verwijdering of beperking van de gegevensverwerking te eisen. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking of een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

  Indien u meer informatie wenst, gelieve onze Algemene Voorwaarden te raadplegen pagina.

nl_NLNederlands